top of page

5th June : World Environment Day


5th June : 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗗𝗮𝘆

The theme of this year's World Environment Day is 'Reimagine. Recreate. Restore.' as this year marks the beginning of the United Nations Decade on 𝗘𝗰𝗼𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗥𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻. Pakistan is the global host for the day to highlight the importance of ecosystem restoration this year.


Significance of World Environment Day The concept behind observing World Environment Day is 𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗺𝗶𝗻𝗱 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗲𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲𝗱.


This day is observing across the world to 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗰𝗸𝗻𝗼𝘄𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝗴𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗸𝗶𝗻𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗼 𝘁𝗮𝗸𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗱𝗴𝗲 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝘁 𝗶𝘁.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 มิถุนายนของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day โดยสหประชาชาติ (UN) . สำหรับปีนี้ทาง UN ได้เลือกธีมเรื่องการฟื้นฟูระบบนิเวศ หรือ ‘Ecosystem Restoration’ โดยมีประเทศปากีสถานเป็นเจ้าภาพ ความสำคัญพิเศษของงานปีนี้ คือการเปิดตัวโครงการ ‘UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030’ เป็นแผน 10 ปีในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและทรัพยากรที่พอเพียงในการฟื้นฟูระบบนิเวศ . อ้างอิงจากข้อมูลของ UN ชี้ว่า มากกว่า 4.7 ล้านเฮกตาร์ (29 ล้านไร่) ของป่าไม้ถูกทำลายทุกปี เทียบเท่ากับการสูญเสียหนึ่งสนามฟุตบอลทุก 3 วินาที หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ชุ่มน้ำได้หายไปในศตวรรษที่ผ่านมา

ความสูญเสียของระบบนิเวศนี้ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ใน 4 ด้าน . อย่างแรกคือ #ด้านสิ่งแวดล้อม การทำลายระบบนิเวศคือการลดปริมาณของพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ‘Carbon Sink’ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการต่อสู่กับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis) และลดความแข็งแกร่งในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในอนาคต . อย่างที่สองคือ #ด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การทำลายป่าไม้จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายที่มากขึ้นต่อสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ (ป่าไม้ทำหน้าที่ในการป้องกันน้ำท่วมได้อย่างดี เช่น เศษซากอินทรีย์ที่ทับถมในป่าไม้นั้นจะซับน้ำได้มากถึง 6 เท่าของน้ำหนัก) หรือการเผาป่าที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาทางสาธารณสุขและทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านนี้สูงขึ้น บางประเทศระบุว่ามีค่าใช้จ่ายสำหรับโรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศมากถึง 7% ของ GDP . อย่างที่สามคือ #ด้านความมั่นคง การเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมทำให้มีการแย่งชิงทรัพยากรที่จำกัด และทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโยกย้ายของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชนชายขอบ และกลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Population) . อย่างที่สี่คือ #ด้านสังคม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความหายนะของการทำลายระบบนิเวศ พื้นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ลดน้อยลง ทำให้มีการสัมผัสกับมนุษย์มากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โรคต่างๆ เกิดการระบาดได้ง่าย . การฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ปัญหาทั้ง 4 ด้าน คือ การพัฒนาและส่งเสริมทั้งความเป็นอยู่ของมนุษย์ (Human Well-Being) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ไปพร้อมๆ กัน

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ กลับไปสู่ความสมดุลและฟื้นฟูให้โลกแข็งแรงกันเถอะ --------------------------------------------------------------- #actsofgreenshop #วันสิ่งแวดล้อมโลก

Comentários


bottom of page